Telefon Yol Tarifi WhatsApp

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASINA HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Şirketimiz ERDAĞI A.Ş (Dr.Nuran Polikliniği), müşterilerimizin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında veri sorumlusudur. Şirketimiz  kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi ve aktarılması işlemlerinde KVKK’nın belirlediği temel ilkeler ışığından hareket etmektedir. ERDAĞI A.Ş veri sorumlusu olarak; KVKK md. 10 dan doğan aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde  kişisel verilen işlenmesi politikasına dair aşağıda yer alan bilgileri müşterilerimizin dikkatine sunar.

1)-Müşterilere Dair Kişisel Verilerin İşlenme Amacımız

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek ve teyit etmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırma amacıyla, müşterilerimizi tanıyabilmek ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi. pazarlanması, müşteri tercihlerine göre hizmet ve tedavilerin tanıtımının ve bununla ilgili bilgilendirmenin yapılması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK) kapsamında müşteriler akdedilen sözleşmenin güncellenmesi ve buna dair müşteriler ile iletişime geçilmesi,
 • Müşterilerimize daha iyi bir medikal tedavi sunmak adına hizmetler hakkında bilgi vermek ve kampanyalardan ve yeni ürünlerden haberdar etmek,
 • Randevu saat ve tarihi hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hizmet sonrasında; ulusal bayram, doğum günü, yeni yıl başlangıcı gibi önemli gün ve haftalarda kutlama ve tebriklerimizi iletmek,
 • Hizmetler ile ilgili müşteri yorum ,şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması için müşteriler ile iletişime geçilmesi,
 • KVKK,TKHK ve ilgili mevzuatlardan doğan hakların kullanılması ve buna dair müşterilerin bilgilendirilmesi,
 • Elektronik ortamda  işlem güvenliğinin sağlanması, kötü amaçlı yazılımların önlenmesi,
 • Adli ve idari makamların talebi halinde, kanun uyarınca bilgi paylaşılması,

 

2-) İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek adına ad, soyad, fatura bilgileri yanında iletişime geçmemiz için telefon numaranız ve e-posta adresiniz,
 • Hizmet geçmişinizi anlamak ve siz müşterilerin beğenileri doğrultusunda hizmet vermek adına tedavilerin içeriği, zamanı, türü ve seans sayıları,
 • Çağrı merkezimiz ile iletişimize geçmeniz halinde; hizmetlere ilişkin yorum, şikayet ve önerilerinizin çözüme ulaştırılmasının yanında ileride doğacak uyuşmazlıklarda yetkili merciler nezdinde delil teşkil etmesi adına ve gerektiğinde sizlerle iletişime geçmek adına ses kayıtlarınız.
 • Müşterilerimizin aldıkları hizmetleri anlamak ve poliklinik olarak yeni hizmet ve tedavilerde kullanmak amacıyla doğum tarihiniz, boy, , kilo ve cinsiyetiniz,
 • Kişisel güvenliğinizin temin edilmesi adına; poliklinik içerisindeki açık alanlardaki kamera kayıtlarınız.

3-) Kişisel Verilerin Kimlere Aktarabildiğimiz

 • Müşteriler ait kişisel veriler, ERDAĞI A.Ş tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için  yine şirket bünyesinde yer alan ilgili birim ve departmanlar içerisinde KVKK md.9 ve md. 10 ‘ da belirtilen usul ve esaslara göre aktarılabilir,

4-) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebebİ

 • Müşterilere ait veriler, üye kayıt formu vasıtasıyla , müşterilerin açık rızasına dayalı şekilde KVKK ‘ da öngörülen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebiyle elektronik ve gerçek ortamda işlenmektedir.

 

5-) Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz

 • Kişisel verileriniz KVKK ve sair mevzuatta öngörülen zorunlu süreler uygun şekilde toplanmakta olup sürelerin sonunda imha edilmektedir.
 • Her halükarda müşterilerimizin açık rızasını geri alması ve her halükarda üyeliğini sonlandırması halinde veriler imha edilir.

6-) KVKK kapsamında müşterilerin hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK md.7’deöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Open chat
Whatsapp